Glossary / Klimatický slovníček pojmů

Vše | A B C D E F G H I J K M N O P R S T U V Z
There are currently 6 jmen in this directory beginning with the letter A.
A
Adaptace
Proces přizpůsobení se aktuálnímu nebo očekávanému klimatu a jeho účinkům. V lidských systémech se adaptace snaží zmírnit škodu nebo se jí vyhnout, případně využít příležitosti. V některých přírodních systémech může lidský zásah usnadnit přizpůsobení se očekávanému klimatu a jeho dopadům.
Albedo
Podíl slunečního záření odraženého povrchem nebo předmětem, často vyjadřovaný v procentech. Povrchy pokryté sněhem mají vysoké albedo, albedo povrchu půd sahá od vysokého k nízkému a povrchy pokryté vegetací a oceány mají nízké albedo. Planetární albedo Země se mění hlavně vlivem změn oblačnosti, sněhu, ledu, plochy listů a pokrývky země.
Antropocén
Výmluvný a běžně užívaný název epochy, ve které se v současnosti nacházíme. V ní je lidstvo nejvýznamnější hnací silou stále silnějších a rychlejších změn, vzájemně čím dál propojenějších v rámci celé planety. Počátek této epochy, která naváže na svrchní holocén probíhající 4200 let před rokem 1950, ještě k červenci 2021 nebyl formálně ustanoven. Rok 1950 je k tomu geologicky vhodný, v té době se v sedimentech objevily nepřírodní izotopy z tehdy hojných zkoušek jaderných zbraní. Lidstvo se ale jako významný geologický činitel začalo projevovat již dříve během průmyslové revoluce. Člověk je v antropocénu zároveň nucen čelit dopadům jím působené globální změny.
Antropogenní
Plynoucí z existence lidstva nebo jím produkovaný.
Antropogenní emise
Emise skleníkových plynů, jejich prekurzorů a aero­solů spojené s lidskou činností, zahrnující spalování fosilních paliv, odlesňování, změny využití půdy, chov hos­podářského zvířectva, hnojení atd.
Atmosféra
Plynný obal obklopující Zemi. Suchá atmosféra je složena téměř úplně z dusíku (objemový směšovací po­měr 78,1 %) a kyslíku (objemový směšovací poměr 20,9 %), společně s množstvím stopových plynů, jako je argon (objemový směšovací poměr 0,93 %) a héli­um, a radiačně aktivních skleníkových plynů, jako oxid uhličitý (objemový směšovací poměr býval 0,03 %, nyní je 0,04 %) a ozón. Kromě toho atmosféra obsahuje skleníkový plyn vodní páru, jejíž množství je značně proměnné, běžně okolo 1 % objemového směšovacího poměru. Atmosféra obsahuje také oblačnost a aerosoly.
Přejít nahoru