Blog

Návštěva na ekosystémové stanici v Innsbrucku

Při příležitosti návštěvy univerzity v Innsbrucku, navštívil Stanislav Juráň nově zbudovanou ekosystémovou stanici patřící univerzitě. Ta se nachází západně od Innsbrucku na náhorní plošině severně od obce Obermieming. Okolí stanice tvoří nízký les na kamenitém podkladu s borovicí lesní a podrostem jalovce. Stanicí provedl prof. Thomas Karl z Department of Atmospheric and Cryospheric Sciences. K vidění bylo vybavení …

Návštěva na ekosystémové stanici v Innsbrucku Číst dál »

Měření v kultivačních sférách v Beskydech

Minulý týden proběhla měřící kampaň v kultivačních sférách na Bílém Kříži v Moravskoslezských Beskydech. V rámci této kampaně byly měřeny fyziologické parametry smrku a buku (např. fotosyntéza, vodivost průduchů, vodní sytostní deficit) a také byly odebrány vzorky jehlic a listů na metabolomickou analýzu a chemické složení.

Sklizeň pšenice na Domanínku

V pondělí proběhla sklizeň pšenice z experimentu na Domanínku, ve kterém byla v průběhu vegetační sezóny kontinuálně měřena respirace pomocí automatických komor. Ty musely být nejdříve přeneseny mimo pokusné plošky a poté mohla být provedena sklizeň pomocí malého kombajnu. Ještě předtím byly z každé pokusné varianty odebrány vzorky pšenice, které pak mohly být po usušení …

Sklizeň pšenice na Domanínku Číst dál »

Sklizeň pšenice z lokality Březová nad Svitavou

Minulý týden proběhla sklizeň pšenice z pokusných ploch u Březové nad Svitavou, kde je sledován vliv způsobu obhospodařování (konvenční s orbou bez meziplodin a adaptační s plodinou setou do meziplodiny bez orby) v kombinaci s různými variantami hnojení dusíkem a přídavkem biouhlu, kompostu nebo kompostovaného biouhlu. U odebraných vzorků pšenice bylo následně vymleto zrno pomocí kombajnu na experimentální …

Sklizeň pšenice z lokality Březová nad Svitavou Číst dál »

Dokončení rekonstrukce kultivačních komor na Experimentální stanici Domanínek

Během loňského roku a letošního jara probíhala rekonstrukce kultivačních komor na Experimentálním pracovišti ekofyziologie rostlin v Domanínku u Bystřice nad Perštejnem. V rámci rekonstrukce byly kompletně vyměněny krycí akrylátové desky, dále byl modernizován pohon ovládání lamel a také vzduchotechnika. Tyto kultivační komory jsou součástí evropské infrastruktury AnaEE (Analysis and Experimentation on Ecosystems) a slouží ke studium vlivu …

Dokončení rekonstrukce kultivačních komor na Experimentální stanici Domanínek Číst dál »

Globální výzkumná síť DRAGNet

Už druhým rokem jsme začleněni v globální výzkumné síti – „Disturbance and Resources Across Global Grasslands (DRAGNet)“ – zaměřené jak na globální, tak i lokální posouzení faktorů ovlivňujících obnovu lučních společenstev po mechanickém narušení vegetace. Po odběru vzorků biomasy a stanovení druhového složení jednotlivých ploch (kontrolní, hnojené, disturbované a hnojené+disturbované) proběhlo pokosení vegetace a dnes …

Globální výzkumná síť DRAGNet Číst dál »

Stanislav Juráň převzal ocenění AV ČR: Prémii Otto Wichterleho

Stanislav Juráň včera převzal prestižní ocenění Akademie věd ČR: Prémii Otto Wichterleho. V CzechGlobe pracuje od roku 2013 a v Laboratoři ekologické fyziologie rostlin se nyní věnuje modelování toku ozónu s dopady na vegetaci a roli těkavých organických látek v atmosféře a jejich vztah k biosféře. Přízemní ozón, který vytvářejí těkavé organické látky spolu s oxidy …

Stanislav Juráň převzal ocenění AV ČR: Prémii Otto Wichterleho Číst dál »

Beskydský výzkum prezentován v MF Dnes

Doc. Otmar Urban prezentoval výsledky dlouhodobého výzkumu v kultivačních sférách na Bílém Kříži v Beskydech, kde se sleduje vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého (CO2) na produkční a fyziologické parametry lesních dřevin. Naším studiem jsme prokázali, že vyšší koncentrace CO2 zvyšuje fotosyntézu. Stromy a jejich kořeny rostou rychleji a dokážou lépe hospodařit s vodou. To vše …

Beskydský výzkum prezentován v MF Dnes Číst dál »

Instalace automatických respiračních komor na Domanínku

Na experimentální stanici na Domanínku bylo instalováno 12 automatických komor pro měření respirace porostu jarního ječmene. Tyto respirační komory slouží pro měření tří pokusných variant ječmene: s osivem inokulovaným kompostovým čajem, osivem inokulovaným mykorhizními houbami a kontrolní variantou bez inokulace osiva.

Přejít nahoru