Infrastructure

Výzkumná infrastruktura sloužící pro manipulační experimenty zahrnuje laboratorní zařízení (růstové komory a analytickou laboratoř) a infrastrukturu pro terénní experimenty (lamelové kultivační sféry, komory s otevřeným vrchem, modulované zářivkové systémy, systémy pro odstínění srážek a UV radiace atd.). Většina těchto zařízení umožňuje vyhodnocení interaktivních účinků několika faktorů současně (především vlivu zvýšené koncentrace CO2, stresu suchem, UV radiace, teploty, spektrálního složení radiace, minerální výživy). Manipulační pokusy tak co nejblíže simulují očekávané změny klimatu.

V rámci spolupráce s výzkumnými ústavy, vysokými školami a průmyslem je simulace těchto podmínek využívána např. pro výběr tolerantních genotypů zemědělských plodin dle očekávaných budoucích klimatických podmínek, pochopení procesů aklimace a adaptace rostlin, odhad dopadů klimatické změny na produkci a kvalitu potravin, validaci růstových modelů založených na scénářích změny klimatu, a rozvoj metod fenotypizace pro šlechtění rostlin se zvýšenou odolností vůči biotickému a abiotickému stresu. Tato infrastruktura je využívána i pro potřeby infrastruktury AnaEE.

Kultivační lamelové sféry na Bílém Kříži v Moravsko-Slezských Beskydech

Unikátní zařízení pro dlouhodobou fumigaci modelového porostu dřevin zvýšenou koncentrací CO2 na dvojnásobek současného stavu…

Vnitřní prostředí kultivačních lamelových sfér (KLS) je plně kontrolováno počítačovou řídící jednotkou (teplota, koncentrace CO2, vlhkost půdy). Regulace je zajištěna pohybem skleněných lamel, čímž je dosaženo trvalého udržování teploty v KLS – nedochází k přehřívání vnitřního prostoru. Koncentrace CO2 je udržována nuceným oběhem vzduchu ve sféře zajišťujícím jak udržení teploty, tak rovnoměrné míchání vzduchu ve vnitřním prostoru KLS. Součástí KLS je systém měření sluneční radiace, teploty/vlhkosti vzduchu/půdy. Systém KLS je tvořen dvěma sférami – sféra s ambientní koncentraci CO2 a sféra s požadovanou navýšenou koncentrací CO2 (v současnosti dvojnásobek oproti okolní). KLS umožňují komplexní ekofyziologická setřeni reakcí daného typu ekosystému na dlouhodobě působící zvýšenou atmosférickou koncentraci CO2. v kombinaci s dalšími environmentálními faktory (sucho, hnojení dusíkem).

Polní automatický systém kultivačních komor (open top chambers) pro vícefaktorové experimenty v Domanínku u Bystřice nad Pernštejnem

Tato infrastruktura umožňuje sledovat vliv několika faktorů současně, a to vzájemné interakce působení zvýšené koncentrace CO2, sucha, teploty, UV radiace či výživy dusíkem. Stanice je tvořena 24 plně automatizovanými komorami. Komory mají půdorys šestihranu a jsou přikryty stříškou s otočnými lamelami. Polovina komor je z materiálu umožňujícího průchod UV záření a druhá polovina komor UV záření nepropouští. Otevírání či zavírání lamel umožňuje automaticky řídit ventilaci komor a regulovat množství srážek dostupných pro rostliny (a simulovat tak sucho). Další významnou součástí komor je ventilační jednotka, která slouží k chlazení a vhánění vzduchu obohaceného oxidem uhličitým.…

Zajímá nás jak například stres sucha nebo nedostatek dusíku ovlivní efekt zvýšené koncentrace oxidu uhličitého na fotosyntézu, růst a produkci rostlin. Některé interakce faktorů mohou působit na rostliny pozitivně. První výzkumy například naznačují, že zvýšená koncentrace oxidu uhličitého zlepšuje hospodaření rostlin s vodou a tím lépe odolávají stresu sucha. Podobně také UV záření má příznivé dopady na odolnost rostlin vůči suchu, především díky zvýšenému množství ochranných látek v listech. Naopak v jiných případech můžeme pozorovat sčítání negativního působení jednotlivých faktorů, nebo jsou pozitivní vlivy na produkci provázeny zhoršováním kvality.

Experiment sledující dlouhodobý efekt způsobu obhospodařování, hnojení dusíkem, přídavku uhlíku (kompost, biouhel) a sucha na produkci a kvalitu zemědělských plodin a na vyplavovaní dusíku v Březové nad Svitavou

Cílem experimentu je ověřit možnosti a účinnost adaptačních opatření zahrnujících aplikace biouhlu, kompostu či kompostovaného biouhlu a dále adaptačních technologií založených na pěstování pestrých meziplodin se setím plodiny do mulče, z pohledu omezení rizik vyplavování minerálního dusíku do spodních vod při různých úrovních minerální výživy dusíkem… VÍCE

Sledujeme dopad adaptačních opatření v kombinaci s optimalizovanou úrovní výživy na růst, vývoj a výnos zemědělských plodin a hledáme tak produkční i ekonomické argumenty, které by měly přesvědčit zemědělce o nutnosti změny způsobu hospodaření s ohledem na kvalitu pitné vody. V neposlední řadě, sledujeme účinnost adaptačních opatření z pohledu zlepšení infiltrace a retence vody, a snažíme se tak vyhodnotit přednosti adaptačních opatření za podmínek simulovaného sucha. Výsledkem by tak měly být argumenty nejen pro zvýšení zachycení vody v krajině, a tím zvýšené dotování zásob podzemní vody, ale také pro zemědělce, pro které přínos adaptačních opatření bude klíčový především za podmínek sucha.

Systém automatických stříšek pro simulaci sucha a zvýšené teploty v lučním ekosystému na Bílém Kříži v Moravsko-Slezských Beskydech

Cílem tohoto experimentu je sledovat vliv sucha v kombinaci se zvýšenou teplotou vzduchu a ve vztahu k různému obhospodařování louky na některé biochemické stresové markery (flavonoidy, prolin), dále na fotosyntézu, morfologii a produktivitu rostlin, dýchání rostlin a půdy, a tím na klíčové funkce ekosystémů, jako je sekvestrace uhlíku v ekosystému horských pastvin.

Soubor růstových komor (fytotronů) pro laboratorní vícefaktorové experimenty v Brně

Platforma růstových komor umožňuje provádět vícefaktorové experimenty za přesně stanovených podmínek prostředí. V těchto komorách může být řízena nejen teplota, relativní vlhkost a intenzita světla, jak je běžné ve standardních komorách, ale je možno simulovat i zvýšenou koncentraci CO2, stres mrazem či spektrální složení světla.

Analytická infrastruktura zahrnující metabolomickou a izotopovou laboratoř v pavilonu P. Jarvise v areálu Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. v Brně

Metabolomická laboratoř – slouží k vyhodnocování metabolické odezvy a metabolických procesů aklimace nebo adaptace různých částí ekosystémů vůči účinkům globální změny klimatu. Dále ke studiu adaptace rostlin vůči vnějším stresům, jako např. vůči extrémním teplotám či dlouhotrvajícím periodám sucha, nebo pro vyhodnocení odolnosti dřevin vůči herbivorům. Výstupy laboratoře jsou využívány pro odhad změny kvality zemědělské produkce (např. změny specifických proteinů při působení zvýšené koncentrace CO2; změny obsahu vitamínů či jiných zdraví prospěšných látek – resveratrol, kyselina askorbová), dále pro lesnictví (např. emise volatilních látek, které se dále podílejí na vzniku troposférického ozónu) a územní plánování (správa zelených ploch urbánních a periurbánních oblastí). V posledních letech se laboratoř zaměřuje na studium persistentních polutantů, akumulaci farmaceutik či reziduí pesticidů v různých složkách ekosystémů… VÍCE

Laboratoř poskytuje cílené i necílené metabolomické analýzy, které jsou prováděny pomocí tandemových analytických technik založených na principu plynové a kapalinové chromatografie spojené s hmotnostní detekcí. V kombinaci s dalšími detekčními a ionizačními technikami lze stanovit velmi široké spektrum primárních a sekundárních metabolitů v různých matricích. Z cílených analýz laboratoř umožňuje stanovení cukrů, mastných kyselin, těkavých sloučenin, fenolických látek ad. Dále lze provádět necílenou metabolomickou analýzu využívající informaci z hmotnostních spekter a tandemových hmotnostních spekter pro identifikaci metabolitů, které nejsou obsaženy v knihovnách hmotnostních spekter.

Izotopová laboratoř – poskytuje detekci poměrného zastoupení stabilních izotopů (13C/12C, 15N/14N, 34S/32S, D/H, 18O/16O) v systému půda-rostlina-atmosféra. Izotopová laboratoř se věnuje zejména stanovení izotopů v letokruzích dřevin. Tyto informace jsou dále využívány pro rekonstrukci paleoklimatu a následné zpřesnění klimatických modelů. Informace o změnách izotopového složení dusíku v půdách či rostlinných/živočišných vzorcích poskytují velmi cenné informace o antropogenním znečištění… VÍCE

Analýzy jsou prováděny pomocí izotopového hmotnostního spektrometru s přesností ± 0.02 ‰ pro uhlík a ± 0.3 ‰ pro kyslík. Spektrometr v kombinaci s prvkovým analyzátorem umožňuje stanovení izotopových poměrů v pevných i kapalných vzorcích. Prekoncentrační jednotka, pracující na principu kryogenické pasti, umožňuje detekci δ13C a δ15N v plynných vzorcích (CO2, N2O a CH4) při běžných atmosférických koncentracích.

Přejít nahoru