Bílý Kříž

Měření v kultivačních sférách v Beskydech

Minulý týden proběhla měřící kampaň v kultivačních sférách na Bílém Kříži v Moravskoslezských Beskydech. V rámci této kampaně byly měřeny fyziologické parametry smrku a buku (např. fotosyntéza, vodivost průduchů, vodní sytostní deficit) a také byly odebrány vzorky jehlic a listů na metabolomickou analýzu a chemické složení.

Číst více
Košetice

Společné měření na observatoři Košetice

Kamil Křůmal (Ústav analytické chemie AV ČR) a Stanislav Juráň provedli tento týden několikadenní společné měření na observatoři Košetice. Kamil Křůmal pomocí automatického vzorkovače a denuderu odebíral vzorky vybraných těkavých organických látek, zatímco Stanislav Juráň obsluhoval přístroj PTR-TOF-MS měřící celé spektrum těkavých organických látek. Společné měření bylo zaměřeno na porovnání…

Číst více
Domanínek

Sklizeň pšenice na Domanínku

V pondělí proběhla sklizeň pšenice z experimentu na Domanínku, ve kterém byla v průběhu vegetační sezóny kontinuálně měřena respirace pomocí automatických komor. Ty musely být nejdříve přeneseny mimo pokusné plošky a poté mohla být provedena sklizeň pomocí malého kombajnu. Ještě předtím byly z každé pokusné varianty odebrány vzorky pšenice, které…

Číst více
1 2 3 4 5 6

ECOSYSTEMS & CLIMATE CHANGE is a blog…

run by the Laboratory of Ecological Plant Physiology and Laboratory of Metabolomics and Isotope Analyses of the Global Change Research Institute (CzechGlobe), part of the Czech Academy of Sciences.

EKOSYSTÉMY & KLIMATICKÁ ZMĚNA je blog…

Laboratoře ekologické fyziologie rostlin a Laboratoře metabolomiky a izotopových analýz Ústavu výzkumu globální změny (CzechGlobe) Akademie věd České republiky.

Climate change is a complex process related to the increase in the amount of greenhouse gases in the atmosphere. This increase is mainly due to human activities such as burning fossil fuels and deforestation. In addition to the long-term trends, namely the increase in carbon dioxide concentration and the increase in temperature, climate change is also manifested by an increased frequency of extreme events, such as periods of drought, heat waves in the summer months or extreme rainfall events. Changes in the intensity of UV radiation are also related to human activity. For the impacts of future changes on ecosystems to be assessed truly objectively, research must be carried out over the long term and by simulating the largest possible number of factors that are expected to change in the future.

We do research on the clarification of adaptive and regulatory mechanisms associated with the effects of global climate change on physiology, metabolism, and production processes in plants and development of methods for early diagnosis of the effects of stress factors (especially increased concentrations of greenhouse gases, warming, drought, and changes in the spectral composition of radiation).

One of the main innovations of the methodological approach is the description of changes in the metabolic profile of plants when exposed to environmental stresses and in finding functional connections between the metabolic profile of plants and their physiological and/or phenological properties. The aim is to identify the main metabolic pathways in the plants involved in plants’ physiological adaptation and in the functional stability of ecosystems under the effects of climate change.

The study and assessment of the effects of environmental factors (primarily increased CO2 concentration, temperature, water availability, spectral composition of solar radiation, and modification in mineral nutrition) and their mutual interactions on metabolism, physiology, and production processes in plants at various hierarchical levels (ecosystem, plant, tissue) comprise a key condition for more accurately forecasting the impacts of climate change on terrestrial ecosystems and formulating proposals for appropriate measures to mitigate these impacts.

We work on these problems in Czechia, creating knowledge that is useful to people, communities and policy makers.

Our blog provides updates on the work we are doing. You will find posts about project developments, events, scientific findings, and our latest published research. For information on specific projects or people, please visit our department homepage, and/or the contacts tab.

Klimatická změna je složitý proces, související s nárůstem množství skleníkových plynů v atmosféře. Tento nárůst je způsobený především činností člověka, jako je spalování fosilních paliv a odlesňování. Vedle dlouhodobých trendů, kterými jsou právě nárůst koncentrace oxidu uhličitého a zvyšování teploty, se změna klimatu projevuje také zvýšenou četností extrémních jevů, jako jsou periody sucha, vlny veder v letních měsících nebo přívalové srážky. S činností člověka souvisí také změny v intenzitě UV záření. Aby mohly být dopady budoucích změn na ekosystémy posouzeny skutečně objektivně, musí probíhat výzkum dlouhodobě a při simulaci co možná největšího množství faktorů, u kterých je v budoucnu očekávána změna.

Zkoumáme adaptační a regulační mechanismy související s dopady globální změny klimatu na fyziologii, metabolismus a produkční procesy rostlin a vyvíjíme metody pro včasnou diagnostiku působení stresových faktorů (např. zvýšené koncentrace skleníkových plynů, zvýšené teploty, sucha nebo změněného spektrálního složení radiace).

Jednou z hlavních inovací metodického přístupu je popis změn metabolického profilu rostlin při působení environmentálních stresů a nalezení funkčních spojení mezi metabolickým profilem rostlin a jejich fyziologickými / fenologickými vlastnostmi. Cílem je identifikovat hlavní metabolické dráhy v rostlinách, které se podílejí na fyziologické adaptaci rostlin a funkční stabilitě ekosystémů k působení projevů klimatické změny.

Studium a posouzení vlivu faktorů prostředí (především zvýšené koncentrace CO2, teploty, závlahy, spektrálního složení sluneční radiace, či změny minerální výživy) a jejich vzájemných interakcí na metabolismus, fyziologii a produkční procesy rostlin, a to na různých hierarchických úrovních (ekosystém, rostlina, pletivo), je klíčovou podmínkou pro zpřesnění prognóz dopadů klimatické změny na suchozemské ekosystémy a pro vytvoření návrhu vhodných opatření zmírňujících tyto dopady.

Pracujeme na různých místech v České republice a přinášíme vědomosti užitečné lidem, veřejnosti i tvůrcům politik a strategií. 

Na našem blogu píšeme o práci, které se věnujeme. Najdete zde příspěvky o aktuálním dění v našich projektech a o akcích, kterých se účastníme a které organizujeme. V příspěvcích píšeme i o našich nových vědeckých závěrech a o aktuálních publikacích. Informace o konkrétních projektech a členech oddělení najdete na domovské stránce našeho oddělení a v sekci Contacts. 

Přejít nahoru